Latex 矩阵

$$\begin{matrix} 1&2 \\ 3&4 \end{matrix}$$  (无括号)
$$\begin{pmatrix}1 & 2\\3 &4\end{pmatrix}$$ (圆括号)
$$\begin{bmatrix}1 & 2\\3 &4\end{bmatrix}$$ (方括号)
$$\begin{Bmatrix}1 & 2\\3 &4\end{Bmatrix}$$ (花括号)
$$\begin{vmatrix}1 & 2\\3 &4\end{vmatrix}$$ (单竖线)
$$\begin{Vmatrix}1 & 2\\3 &4\end{Vmatrix}$$ (双竖线)

矩阵中省略号:水平方向\cdots,竖直方向\vdots,对角线方向\ddots

来源于: 木子卜–>Latex 矩阵.

知识共享许可协议

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

youhenghengjingyasuaihaqianshuixuqiudailedabingzoumazemobishikeaifendouhuaixiaoqiaodahaixiuguzhangnanguosiaitiaopihanxiaogangaisekoubikunxiazuohenghengbaiyanjierbyebyedeyifadaikuaikuleaomanweixiaoyinxiancahanjingkongciyafanukuqinqinpiezuizhuakuangliuhanyiwentutouxiaohanweiqukuloukelianliuleiyundakubizui